RODO Klauzula Informacyjna

Drogi Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach przy ul. Łaska 39, 98-105 Wodzierady, zwana dalej zwana Administratorem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych  jest Pan Piotr Wojtowicz, e-mail: iod@wodzierady.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań biblioteki,  polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa  oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 4. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. e oraz Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.
  o bibliotekach, ewentualnie art. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie przekazanie skutkować będzie brakiem możliwości realizowania przez bibliotekę zadań publicznych względem osoby, której dane dotyczą.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
 8. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.